In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de patiënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin patiënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen heeft Logopediecentrum Dongen een behandelovereenkomst opgesteld.

Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook úw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst. Indien de cliënt minderjarig is dient de overeenkomst ondertekend te worden door ouder of verzorger. U ontvangt deze overeenkomst bij uw eerste afspraak.

pdfDownload Behandelovereenkomst Logopediecentrum Dongen

 


Inhoud van het document:

Behandelovereenkomst Logopediecentrum Dongen

Naam cliënt ……………............................................................................................................

Geboortedatum………………………………………………………………………………………………………………….

BSN…………………………………………………………………………………………….........................................

Naam ouder/verzorger (indien cliënt jonger dan 18 jaar)…………………………….........................

 en

Behandelend logopedist……………………………………………………………………………………………………..

Hebben onderstaande praktijkregels besproken: 

Behandel- en oefenafspraken.
De behandelend logopedist geeft u uitleg m.b.t. de logopedische klacht. De behandelduur en frequentie zijn besproken. Het aantal zittingen dat van belang is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per subdoel worden ingeschat. Voor iedere behandeling wordt in principe 30 minuten gereserveerd (inclusief evalueren en een nieuwe afspraak maken). Een evaluatiegesprek vindt regelmatig plaats. Aan de hand hiervan kan een aanpassing van het behandelplan noodzakelijk zijn. Mocht dit nodig zijn, dan wordt dit met u besproken. U bent op de hoogte dat voor het succesvol afronden van de therapie oefenen in de thuissituatie van belang is.

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak.

Bij verhindering dient de afspraak tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde afspraken worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt 75% van het door uw zorgverzekeraar gestelde tarief.

De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Tarieven staan vermeld op de website.

De basisverzekering dekt in bijna alle situaties de logopedische klachten. Kijk in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Daarnaast dient u rekening te houden met uw eigen risico (vanaf 18 jaar).

Logopediecentrum Dongen hanteert de betalingsvoorwaarden volgens de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Uitgebreide betalingsvoorwaarden kunt u opvragen bij de behandelend logopedist, bevinden zich in de informatiemap in de wachtkamer en zijn terug te vinden op onze website (www.logopediecentrumdongen.nl).

Bereikbaarheid / openingstijden
Voor het maken, verzetten en afzeggen van afspraken is de praktijk dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Buiten deze tijden kunt u een bericht achterlaten op de voicemail van het mobiele telefoonnummer 06 11448742. Ook kunt u altijd uw verzuimbericht sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Privacy
Vanzelfsprekend heeft de logopedist een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Vaak is het echter gewenst dat de logopedist schriftelijk of mondeling informatie opvraagt of doorgeeft aan uw huisarts, medische of opvoedkundige instanties of bv. de leerkracht van uw kind. Ook is het mogelijk dat uw dossier wordt meegenomen in een dossiercheck op last van de zorgverzekeraar. Door acceptatie van deze overeenkomst geeft u hiervoor toestemming. Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de gegevens door de praktijkhouder zorgvuldig vernietigd.

Geschillen en klachten
Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de logopedist. Bespreek dit meteen met de behandelend logopedist of leg het probleem in eerste instantie schriftelijk voor aan de praktijkhouder. Komt u er samen met ons niet aan uit dan kunt zich richten tot het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten (het College) of de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in Eerstelijn (de Klachtencommissie).

Staken van de behandeling
De praktijk heeft het recht de behandeling te staken als niet kan worden voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Tevens kan de logopedist besluiten de behandeling te staken indien u meer dan 2 x, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak.


Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met bovenstaande regels:

Naam …………………………..                              Handtekening……………………………

Datum………………………….

Locatie 'De Vennen'

Logopediecentrum Dongen 

Paramedisch Centrum 'De Vennen'
Deken Batenburgstraat 2
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Locatie 'MC Beljaart'

Logopediecentrum Dongen 

Medisch Centrum Beljaart
Kloosterpad 13 c
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken